Клуб
Войти через:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Хто вінаваты 71

191
Slavich 27.12.2016 в 14:01,

АБЛУДНАЯ НАЗВА - ГАЛОЎНЫ ЧЫННІК ЗАНЯПАДУ РОДНАЙ МОВЫ

Другое паседжанне гісторыка-культурагічнай лучнасці "Літвінскі агмень" было прысвечана разгляду крытычнага стану роднай мовы.

Аналіз моўнай сітуацыі ў краіне прывёў да несуцяшальных вынікаў. Пераважная большасць нашых суайчыннікаў карыстаецца мовай суседняй дзяржавы. Фактычна "чужынскай" мовай.

Відавочны заняпад тысячагадовай мовы нашага народа выкліканы памылковай дзяржаўнай палітыкай цяперашняй улады, нездавальняючым узроўнем беларускай навукі і адукацыі, няслушнасцю грамадска-палітычнай думкі.

Сучасная беларуская лінгвістыка працягвае культаваць заганныя "здабыткі" савецкабеларускай лінгвістычнай школы, заснаванай на некрытычным успрыманні ілжывых пастулатаў заходнерусізма. Згодна з якімі былі ўведзены псеўданавучныя тэрміны "старабеларуска мова" ў дачыненні да пісьмовай мовы ВКЛ і "беларуская", як назва створанай на пачатку 19 ст. літаратурна-пісьмовай мовы літвінаў.

Абодва гэтыя неадэкватныя тэрміны у канцы 19 ст. увёў у карыстанне прафесар Варшаўскага ўніверсітэта, акадэмік Расейскай Акадэміі Наваук заходнерусіст Я. Карскі. Гэты навуковы найміт, шчодра аблашчаны імперскімі званнямі і ўзнагародамі, працягнуў ганебную імперскую практыку этнацыда нашых велічных продкаў літвінаў. Каб ператварыць акупаваных насельнікаў Вялікага Княства, уздымаўшыхся на ўзброеныя паўстанні супраць расейскага панавання, у бязлівых і талерантных, няздольных да супраціву беларусцаў.

Менавіта з твораў Карскага "Агляд гукаў і формаў беларускай гаворкі", "Беларусы" і т.д., не крытычна ўспрынятых хлопаманскімі ("дурнамужыцкімі") літаратарамі. бэнэраўска-бальшавіцкімі, беларускасавецкімі "вучонымі" і іх сучаснымі паслядоўнікамі, паўстала сучасная заганная лінгвістычна-моўная практыка. У выніку якой уведзена і захоўваецца аблудная назва нашай роднай мовы.

Сучасныя вучоныя-лінгвісты падзяляюць аблудныя сцверджанні заходнерусіскага навуковага "аўтарытэта" і працягваюць "распрацоўваць" пераемнасць сучаснай беларускай літаратурна-пісьмовай мовы, узнікшай з размоўных балта-крывіцкіх дыялектаў з заходнерускага дыялекта - сучаснай назвы пісьмовай мовы ВКЛ у сусветнай навуцы. Хоць паміж існуе прынцыповае адрозненне.Заходнерускі дыялект, атрымаўшы назву старабеларуская мова, вылучыўся са славянскай мовы, прынесенай Кірылам і Мефодзіем. У аснове якой пакладзены салунскі дыялект македонскай мовы.

Заходнерускі дыялект (старабеларуская мова) з'яўляўся пісьмовай мовай нашых продкаў - мовай Статутаў ВКЛ, Метрык, дзяржаўнага справаводства. Але размоўнай мовай нашых продкаў былі балта-крывіцкія дыялекты. Многія з якіх ужо спынілі сваё існаванне.
Такая моўная сітуацыя у лінгвістыцы называеца дыглосіяй. Яна ўласціва многім еўрапейскім мовам. Нават англічане да 14 ст. выкарыстоўвалі нарманскую і лацінскую мовы ў якасці пісьмовай. хоць пераважная большасць тагачаснай брытаніі размаўлялі на сваёй роднай "інгліш".

Расейскаімперскі этнацыд літвінаў, падхоплены няўклюднымі стваральнікамі беларускай нацыі, добраахвотна уступіўшых у калабарацыю з бальшавіцкім рэжымам, вытравіў са свядомасці нашага падманутага народа сапраўдных стваральнікаў нашай роднай пісьмова-літаратурнай мовы. Якую адныя з першых аўтараў літаратурных твораў шляхцічы літвіны Ян Чачот - паплечнік і сябар Адама Міцкевіча і яго крыху старэйшы сучаснік Уладзімір Сыракомля называлі "крывіцкім дыялектам" і "крывіцкай мовай"...

У дакладзе кандыдата навук, аднаго з аўтараў навукова-папулярнага выдання "Беларусь перад усім" Паўла Макаравіча Біча прагучала дакладная канстатацыя галоўнага чынніка заняпаду роднай мовы:
"Прыняцце памылковай тэзы, што кодам нацыі ёсць яго мова сталася смяротным прысудам да самой мовы. Яна, называючыся беларускай, стала сімвалам адсталасці і неарыгінальнасці - усяго таго, што народ не можа ўспрыняць. І так адраджэнцы-лінгвацэнтрысты пачалі і дагэтуль вядуць вайну супраць свайго народа. Яны прапануюць тое, што народ натуральна адвяргае, і знаходзіць выйсце ў адмаўленні размаўляць на сваёй мове. Так наша дасканалая, мілагучная мова стала без віны вінаватай" (Артыкул "Нацыянальнаму - так. беларускасці - Не")

Нельга не пагадзіцца з гэтымі пранізліва праўдзівымі словамі. апераджаючы наш час. У якім пакуль "правяць баль" прадстаўнікі савецкабеларускай "псеўдаэліты" і іх бяздумныя эпігоны.
Але гэтыя інтэлектуальныя слімакі і маральныя "рэлятывісты" не змогуць вынішчыць парасткі новага светапогляду. Якія з дапамогай інтэрнету і абароны правоў чалавека адкрываюць вочы ўсяму нашаму народу. Падманутаму аблуднай самаідэтывікацыяй і такой жа аблуднай назвай нашай роднай вялікалітоўскай-крывіцкай (літвінскай) мовы.

Лучшие комментарии.
89
Duma Dmitry 10:40, среда, 28.12.2016
7
Язык и Мова...
Как видно - в Русском понимании слово "Язык" имеет несколько смыслов.
Кусок мяса, мышца во рту и средство общения.
В понимании Литвина-Беларуса - "Язык" - это кусок мяса....А "Мова" - средство общения.

Тоже самое происходит, например,- с Русским понятием "Любовь" и Беларуским - "Каханне".
В Русском, например,- можно сказать - Люблю борщ. Или Люблю Алену....
В Беларуском не скажешь- Кахаю борщ...

Это говорит о чем??
Мова гораздо древнее и богаче...
А Русский язык НОВОДЕЛ. Создан как эсперанто для Империи на базе
национальных языков народов Империи.
Причем за фундамент взяты мовы Полоцка и Киева.

Тоесть Русский язык является ДИАЛЕКТОМ Беларуской Мовы.

И есстественно, мову можно придушить,- но убить НЕВОЗМОЖНО.
Возрождение ее в РБ в полном объеме и в полных правах - неотвратимо и неизбежно
помимо чьей бы то небыло воли или желания.
Новые
12
Трокский Валентин 23:19, среда, 28.12.2016
2
Ознакомившись с аргументами сторон и учитывая принципы построения существования и развития государства склоняюсь к тому, что тема поднятая автором актуальна и своевременна (даже запоздавшая). "Сначала было слово" не так ли уважаемый, space? И не зря этот вопрос будоражит ряды "красноминусовых". Если помните, тема мовы в ряду основных причин российской агрессии в Украине. Мова есть наиглавнейший признак национальной и государственной идентификации. Империи всегда насаждают свой язык (мову) в колониях. Так же и с Беларусью, с той разницей, что в своё время получив основы мовной грамоты от наших предков, смешав её с тюркскими и финно-угорскими диалектами (фактически российская трясянка) навязали своим колониям, в том числе и ВКЛ, как язык новообразования Белая Русь, чтобы преобразовать граждан оккупированного ВКЛ, поднимавшихся на вооружённое восстание против российского диктата,
12
Трокский Валентин 23:24, среда, 28.12.2016
2
в трусливых и толерантных, неспособных к сопротивлению белорусцев. Вот основная причина использования нынешними Беларусами так называемого русского яэыка. Более чем 200-летие пребывания в колониальной зависимости от россии не прошло бесследно. И здесь нельзя не соласиться с Duma Dmitry в вопросе - какой мовный (языковой) инструмент использовать. Это касается только граждан нынешней Беларуси, а в каждом Беларусе дремлет "код национальной принадлежности" к европейскому государству наших предков, Великому Княжеству Литовскому с его аутентичной мовой. А уж кривичские корни или русинские, ятвяжские или другие, привнесённые европейскими просветителями - помогут разобраться наши историки и исследователи. Вот Slavich и вносит в этот процесс свою посильную лепту.
46
Игорь Чёрный 00:03, четверг, 29.12.2016
2
Трокский Валентин, ложная идентификация и западнорусистское название "роднай мовы" размывают упомянутый вами "код национальной идентичности". Вот он уже заставляет болеть наших фанатов именно за свою команду..
-22
Лодермульч 18:46, среда, 28.12.2016
0
подводим итоги 2 заседания лучнасци.
Языком литвинов объявлен кривичский-я правильно понял?
Есть тема для следующей беседы-комментарий "краинскака патыёта" с пожеланием "плекать мову" (кривичскую как я понял).
Когда планируется третье заседание лучнасци, что бы я не опоздал? Хочу быть в курсе последних новостей
13
Касінер 18:54, среда, 28.12.2016
0
Лодермульч, трэцяе было ўчора. Наступнае праз 2 тыдні
13
Касінер 19:00, среда, 28.12.2016
0
Дарэчы, Ян Станкевіч у мінулым стагоддзі называў нашу пісьмовую мову "вялікалітоўскай"
-22
Лодермульч 19:22, среда, 28.12.2016
0
что-то я пропустил, а какие повестки были на первых двух?
19
Кatrin 13:53, среда, 28.12.2016
2
Почти в тему скопировала из ФБ комментарий украинца, как хороший совет всем беларусам:

Костянтин Лучкін Ставайте Литвинами. Плекайте мову. Всі Держави діють в кордонах дозволеного громадянами цих держав. Основний ідентифікатор мова. Далі Прапор, Славень та Устрій. Ви дозволяєте собі розмовляти "москвинським койне" ?Тоді, Ви є тою-ж самою Московією, тільки троху іншою
13
Касінер 18:34, среда, 28.12.2016
1
Кatrin, ваш каментар заслугоўвае асобнай тэмы. Каб як мага больш наведвальнікаў БП паследавалі парадзе украінскага патрыёта.
167
Imir Imir 19:05, среда, 28.12.2016
1
Кatrin, "Украину разделить. Несколько миллионов тех, кого исправить нельзя, нужно ликвидировать или выгнать. Украинский язык запретить", - российский экономист и публицист Хазин. ВИДЕО
//censor.net.ua/video_news/421366/ukrainu_razdelit_neskolko_millionov_teh­_kogo_ispravit_nelzya_nujno_likvidirovat_ili_vygnat_ukrainsk­iyi
12
Трокский Валентин 23:49, среда, 28.12.2016
1
Гэта - фашызм.
46
Игорь Чёрный 00:10, четверг, 29.12.2016
0
Кatrin, спасибо! отличная информация для размышления многим беларусам.
89
Duma Dmitry 10:40, среда, 28.12.2016
7
Язык и Мова...
Как видно - в Русском понимании слово "Язык" имеет несколько смыслов.
Кусок мяса, мышца во рту и средство общения.
В понимании Литвина-Беларуса - "Язык" - это кусок мяса....А "Мова" - средство общения.

Тоже самое происходит, например,- с Русским понятием "Любовь" и Беларуским - "Каханне".
В Русском, например,- можно сказать - Люблю борщ. Или Люблю Алену....
В Беларуском не скажешь- Кахаю борщ...

Это говорит о чем??
Мова гораздо древнее и богаче...
А Русский язык НОВОДЕЛ. Создан как эсперанто для Империи на базе
национальных языков народов Империи.
Причем за фундамент взяты мовы Полоцка и Киева.

Тоесть Русский язык является ДИАЛЕКТОМ Беларуской Мовы.

И есстественно, мову можно придушить,- но убить НЕВОЗМОЖНО.
Возрождение ее в РБ в полном объеме и в полных правах - неотвратимо и неизбежно
помимо чьей бы то небыло воли или желания.
-22
Лодермульч 12:11, среда, 28.12.2016
-1
отлично!
это будет дополнительным аргументом в иске Думы Дмитрия к Российской Федерации о запрете пользования русским языком.
Очень забавно что все хающие русский язык и призывающие устраивать репрессии по отношению к рускоязычным белорусам сами говорят исключительно на русском за редчайшими исключениями.
Что то не так пошло?
119
Сусед 13:20, среда, 28.12.2016
1
Лодермульч.. - не... - гэта "русскій мір" не туды ўлез ))

Вам кажуць выхад.. У'Мову Людскую )
- а вы, там.. або вылазьце на Сьвет,
або... хош задушыцеся там...
раз па-людску жыць ня можаце...
19
Кatrin 14:00, среда, 28.12.2016
2
Duma Dmitry, исконный русский как в Вологде местные говорят: всё через О. У них принципиальное отличие: нет цекання. дзекання. свойственных кривичам и литвинам.
89
Duma Dmitry 14:23, среда, 28.12.2016
2
Лодермульч, Язык(Мова) - это инструмент, а не продукт.
Это удочка-а не рыба.

А инструменты обычно используются там, где они приносят максимальный результат.
Не, Вы конешно ж можете заточить топор и оперировать этим топором а не скальпелем....

Тока вот не надо этот топор насильно навязывать хирургам... Они сами выберут инструмент...

А у нас в РБ Лукашенковы НАСИЛЬНО ликвидировали Беларускоязычные школы и даже классы в школах...
На каком основании ??

Если б немцы оккупировали РБ, то наверное к сегодняшнему дню вся РБ говорила б по-немецки...
Разве не так??
Вот и основание.....

А значит,-Мы Беларусы имеем право ПРИДУШИТЬ хоть западную- хоть восточную оккупационную Вату.
И придушим.
-22
Лодермульч 15:18, среда, 28.12.2016
-2
И придушим..
"Мы"-это ты,Кастэнко и Мурашко что ли?
тебя имеют все кто хотят-налоговая,милиция, госаппарат, которые никак твоему здоровью или жизни не угрожают, а ты грезишь о вооруженном сопротивлении каких-то иностранных завоевателе?
Если ты сидишь мышью под лавкой в отношении людей,не покушающихся на твою жизнь, так уж с вооруженными людьми ты будешь воевать с АК в руках,ага..
Ты в своем уме?
89
Duma Dmitry 15:33, среда, 28.12.2016
2
Лодермульч, Ну зачем сразу так в крайности??
Лукашенки сами себя придушат. Им надо только чуть-чуть помогать в этом)))

Вот например, Саша не поехал на саммит...
Ну так я ж его не отговаривал....Однако само оно ему тоже не дошло....)))
13
Касінер 18:43, среда, 28.12.2016
1
Лодермульч, галоўнае не выбар мовы, а змест таго, што выказваецца на той ці іншай мове.
13
Касінер 18:51, среда, 28.12.2016
1
Duma Dmitry, Лукашэнка не такі просты, як спачатку мне самому здавалася. Многія лічаць, што ён з габрэяў. І ўяго ўладзе габрэйскае атачэнне: шэйманы-шапіры-якабсоны-якубовічы і т.д.
12
Трокский Валентин 23:55, среда, 28.12.2016
1
Лодермульч, Больш чым 200-гадовае знаходжанне ў залежнасці ад расіі не прайшло бясследна
46
Игорь Чёрный 00:16, четверг, 29.12.2016
1
Duma Dmitry, в главном согласен. но как я понял из темы Славича в нашей родной мове, которую не совсем корректно называют беларуской, есть принципиальное отличие от русской. Где нет ценкання и дзекання, как заметила Катрин.
403
space 20:32, вторник, 27.12.2016
4
Автору респект. Тема нужная и правильная, но не актуальная на данный момент... Сначала экономика... А потом пусть автор поста вместе с коллегами напишет хорошие школьные программы для наших детей. И тогда через 10-15 лет получим нужный результат. )
403
space 20:48, вторник, 27.12.2016
3
Выпей валерьянки, придурок! )
403
space 21:17, вторник, 27.12.2016
4
Тебе можно и боярышник. )
10
Юрась Гром 23:28, вторник, 27.12.2016
1
Max Payne, такія ватныя тролі выпоўзваюць з туалетаў
13
Касінер 00:04, среда, 28.12.2016
1
space, не можа ўзнікнуць обрая эканоміка, калі людзі людзі хлусяць. крадуць і лодырнічаюць. У тых краінах, дзе "быццё вызначае свядомасць няма добрай эканомікі.
13
Касінер 00:07, среда, 28.12.2016
1
Max Payne, навошта ты троль пачынаеш бурэць. лепш "папі валер'янкі, як табе радзяць".
13
Касінер 00:09, среда, 28.12.2016
1
Юрась Гром, так. яны не могуць пісаць па-людску. Маральныя вычварэцы
19
Кatrin 14:02, среда, 28.12.2016
1
Max Payne, зачем, дядя. грубите. как придурок? Неужели нельзя без ватного хамства?
-22
Лодермульч 19:40, вторник, 27.12.2016
-2
прикольно в Крематории постебались с этой темы:

kollegia-krematorov.com/archives/2763
)))
403
space 20:24, вторник, 27.12.2016
2
Тебе в Крематорий прямая дорога. Чего здесь ошиваешься? )
10
Юрась Гром 23:31, вторник, 27.12.2016
2
Лодермульч, вось там і сцёбайцесю ў Крэматорыі. Навошта тут на прыстойным сайце займацца глупствам.
19
Кatrin 14:04, среда, 28.12.2016
2
space, вот-вот: пусть парится в том крематории
-22
Лодермульч 14:35, среда, 28.12.2016
-1
ну просто прикольно там вышло))
167
Imir Imir 19:04, среда, 28.12.2016
0
ПНХ
46
Игорь Чёрный 17:57, вторник, 27.12.2016
2
Всё-таки Славичу следует избегать излишней жёсткости в оценках. Такой подход может помешать восприятию высказанных взглядов.
13
Касінер 00:11, среда, 28.12.2016
1
Игорь Чёрный, я б так не сказаў. Ужо колькі год маўчаць. а толку няма.
-22
Лодермульч 16:52, вторник, 27.12.2016
-1
я поднял важную тему, почему о ней молчат?
Цэшники повержены,затаились в бессильной ярости в своей берлоге и скрежещут зубами в ожидании реванша.
После победы на еретиками-Цэшниками, которые пытались перековеркать красивое слово "литвин" через свое богомерзкое "лицвин" настало время решить другой важный вопрос.
Как теперь правильно писать: лиТвин или мягкое ЛиТЬвин?
Полагаю,что поставленный вопрос актуальный и требует немедленного решения для искоренения и впредь всякой ереси
10
Юрась Гром 17:22, вторник, 27.12.2016
1
Лодермульч, здаецца вы паўтараецеся. Ваш тролінг не дасягае мэты.
-22
Лодермульч 17:35, вторник, 27.12.2016
-1
где это я повторяюсь?
46
Игорь Чёрный 17:44, вторник, 27.12.2016
1
Лодермульч, так насчёт Т или Ц обсуждали 3 недели назад. Зачем по новой поднимать вопрос. тем более что сейчас другая тема.
-22
Лодермульч 17:47, вторник, 27.12.2016
-1
ну я так, на всякий случай,вдруг возникнет спор как правильно или ТЬ. Чем плох повод для дискуссии?
46
Игорь Чёрный 17:52, вторник, 27.12.2016
0
Лодермульч, так открывайте новую тему и спорьте. Т или ТЬ в данной теме - флуд
13
Касінер 00:15, среда, 28.12.2016
3
Игорь Чёрный, ваш апанент сцябаецца - не ўспрымайце яго ўсур'ёз
10
Юрась Гром 16:11, вторник, 27.12.2016
2
Хоць я вучуся ў тэхнічным ВНУ і нез'яўляюся прафесійным лінгвістам. але мушу пагадзіцца з поглядамі аўтара. У сваёй большасці наш народ адчувае "няроднасць" існуючай назвы і з лёгкасцю адмаўляецца ад заўсёднага карыстання роднай мовай..
59
Светлана 16:11, вторник, 27.12.2016
0
Общее впечатление - КАША. Не в обиду будет сказано и, надеюсь, принято, в качестве конструктивной критики. Постараюсь объяснить о чем это я.

Любая мысль, а статья - это словесное выражение мысли, если она КОНСТРУКТИВНАЯ ,должна быть как ВЕКТОР (см. математику). Ваша статья в лучшем случае - окружность, окружающая болото, может она и вектор, то есть в ней есть движение, но оно зацикленное.

Позволю себе дать вам на рассмотрение следующие рекомендации:
Вам нужно ОСОЗНАТЬ зацикленность Вашего сознания и соответственно продуцируемых им мыслей, как следствие их выражения - статей.
После этого нужно "разорвать" порочный круг болота путем формирования начальной и конечной точки ВЕКТОРА Ваших мыслей.
Ну и совсем напрямую : должна быть четко сформулирована ЦЕЛЬ которую вы планируете достигнуть.

Читающий автоматически либо присоединиться своим согласием к Вашей цели, либо нет, что есть его ЛИЧНОЕ право выражения свободы воли. Лично я не увидела НИКАКОЙ цели....это если совсем коротко.
59
Светлана 16:14, вторник, 27.12.2016
0
К тому же в поиске виновных - нужно ВСЕГДА начинать с самого себя, между прочим.
Это прямой ответ на прямой вопрос в заголовке.
Если что-то или кто-то не имеет вектора в развитии, то оно зацикливается само на себе = съедает само себя = погибает, умирает.
А раз мы разобрались с ПРИЧИНОЙ то принять меры к ее устранению - это уже вопрос следствия либо решения задачи.

Вам нужно сменить тип мышления. Точнее многим, точнее всем Беларусам, которые автоматически на уровне подсознания обходят зацикленную в эмоциях мову.
Вот и подумайте КАК сменить тип мышления ВСЕЙ НАЦИИ.

Дерзайте, если ошибетесь, то я уж точно поправлю. :-)
10
Юрась Гром 16:15, вторник, 27.12.2016
0
Светлана, так можа вы адкажаце чаму не толькі ў гарадах. але ўжо і ў вёсках адмаўляецца ад сваёй роднай мовы. паглядзім якая КАША атрымаецца з вашага рэцэпта. калі ва такая разумная.
59
Светлана 16:18, вторник, 27.12.2016
0
Юрась Гром,
Я уже сменила комментарий - прочувствовала Ваш вопрос пока вы его писали. Читайте выше.

Добавлю, что если МОЕ мышление не зациклено, значит его "образ" можно использовать.
Начните с себя.

з/ы Мы можем, например лично пообщаться. Это взаимовыгодная сделка ( на иные я не иду, само собой). Я вспомню МОВУ в общении с Вами, вы меня подучите, так как я порядком ее подзабыла, вы встречно в общении со мною "подлечите" Ваше мышление.
10
Юрась Гром 17:26, вторник, 27.12.2016
4
Я ўжо пачаў з сябе. Вызнаю сябе літвінам і мая родная мова заўжды са мной. І мне не падабаецца, што як назвалі беламаскальскай.
46
Игорь Чёрный 17:50, вторник, 27.12.2016
1
Светлана, уже "ближе к телу". но с КАША как-то несолидно. Тема Славича логична и с ним можно согласиться. Вся эта беларусчина во многом сомнительна. Она привела некогда уважаемый народ в незавидное положение. Из-за чего это мы плетёмся в хвосте Европы? Хочу знать.
59
Светлана 21:48, вторник, 27.12.2016
0
Игорь Чёрный,
Я дала четкое пояснение данному мною определению КАША, что образно выражаясь: полезно, нужно, и минимум для жизнеобеспечения, но "изюминки" нет.

Мы не "плетемся" и тем более не в хвосте.
Ибо, как говорится: "последние станут первыми."

Могу с Вами сильно поспорить на предмет того где начало, а где конец, где голова, а где хвост.... И не факт что в голове бывают мозги, очень часто бывает, так, что корректнее сказать "чувствую нутром", но никак не головой.

Так что вы уж или уточните о чем вы или задайте четкий вопрос.

Я, по моему, выразилась очень корректно, указав на то, что ЦЕЛЬ НЕ ПОСТАВЛЕНА. Все правильно, логично, но смысл в БЛА-БЛА?
По сему поводу можете возразить?
10
Юрась Гром 23:36, вторник, 27.12.2016
0
Светлана, не глядзіце на нашу рэчаіснасць праз ружовыя акуляры. Няўжо вам не бачна. што творыцца навокал.
59
Светлана 13:12, среда, 28.12.2016
0
Юрась Гром,
На мое разуменне усе як было так и есць - ничога не змянилася за 40 год майго жыцця...

А што ТАКОГО тварыцца навокал?
А можа гэты вы прачнулися и пабачыли нешта новае, што не зауважали да гэтага?
Цикава вельми.... Жду вашых назиранняу!
46
Игорь Чёрный 00:09, четверг, 29.12.2016
0
Светлана, по-моему в теме указана причина - значит сделан вывод. Это уже не каша
12
Трокский Валентин 00:49, четверг, 29.12.2016
1
Светлана, Выбачайце, але для мяне Вашы вышэйпрыведзеныя каментары - КАША. Не выключаю, што праблема ўва мне але, артыкул Славіча цяжкi да ўспрымання з-за наяўнасці вялікай колькасці арыгінальных слоў і зваротаў на мове (што кампенсуецца шматразовым чытаннем, слоўнікам і экскурсамі ў гісторыю), а вось Вашы комменты інакш чым павучаннямі на тэму, ну , напрыклад: "мастацтва прапаганды і агітацыі" - мною не ўспрымаюцца. Што ж, таксама карысна ведаць. Магчыма Вы нешта такое выкладае, ці можаце парэкамендаваць літаратуру (іншыя крыніцы) для павышэння ўзроўню блогераў, каментатараў і ўдзельнікаў форумаў?
59
Светлана 18:59, среда, 11.01.2017
0
Трокский Валентин,
Каб не было КАШЫ з маих камментау, з мэтай выканаць Вашы прапановы я дадам "литаратуры".

Базавая литаратура (крыницы) маих "выкладаний" - гэта ЗАКОН БОЖЫ, ен жа = адзиная крыница для павышэння узройню блогерай, каментатарау и удзельникау форумау.

з/ы Мяне складана "развесьци" на тэму "мастацтва прапаганды и агитацыи", но Вы гэта здолели. Хто и каго з нас вучыць у данным выпадку =нашай з вами размовы= гэта вельми цикава !
119
Сусед 15:18, вторник, 27.12.2016
0
АБЛУДНАЯ НАЗВА - "ГАЛОЎНЫ ЧЫННІК ЗАНЯПАДУ РОДНАЙ МОВЫ"

- мала ) - не толькі аблудай можна назваць таго, хто ўтыркнуў " ЧЫННІК " , у гэтую "назву" )
10
Юрась Гром 17:21, вторник, 27.12.2016
3
Сусед, здаецца сучасныя погляды на заняпад нашай мовы не прадмет вашай кампетэнцыі, калі вы не ўцяміце. што чыннік=прычына. Каментуйце лепш тое. у чым вы кампетэнтны, а не трольце цікавую тэму..
119
Сусед 17:48, вторник, 27.12.2016
1
:) Юрась... тэма цікавая )

але - словазлучэньне "чыньнік заняпаду", яно - ня проста недарэчнае.. ,

1. яно характарызуе ўзровень валоданьня моваю таго, хто так кажа )
2. яно кажа само бязЧЫНства, з якога так гаворыць чалавек...
3. словазлучэньне "чыньнік заняпаду" - гэта такаяж аблуднасьць, ,мякка кажучы,
як і словазлучэньні, тыпу "харошае паганае", "белае чорнае", "годная .рака"...

:) а тэма, яна - ха ро ша я )))
- у першую чаргу, з таго, што яна не з абякавасьці ))
10
Юрась Гром 23:41, вторник, 27.12.2016
1
Сусед, і лексічна. і стылістычна слушна гучыць "чыннік заняпаду". Пішыце пра тое, што ведаеце і не надавайцеся разумнейшым. чым ёсць на самой справе - адразу бачна ваша неадукаванасць і хваравітая амбіцыйнасць. Па-добраму завідуйце аўтару. бо вам ніколі так не напісаць.
119
Сусед 13:12, среда, 28.12.2016
0
Юрась... ты ў Беларусі )
але ты разважаеш, як абмаскалены, чы інасранец - смыслам-штампам слова ))
так, смысл слова "чыньнік" - гэта прычына, фактар )
і смысл слова "чыноўнік" - гэта дзяржаўны служачы...
але - Сэнс гэтых слоў у корні ЧЫН ),
І - ты не мужчна, не жанчына і ня дзеўчына, калі ты не маеш Чыну ))
і "чыноўнік" бяз гэтага чыну - ... оўнік... а па-просту - гаўнюк,
і "чыньнік" пры бязчынству і ганьбе - гэта тоежсамае... чортяговедаешто ))

:) Гэто, я тубі, кажу, як ЗнаХор (толькі яшчэ і з задзірай))
так табе не скажа аніводзін інсцітуцкі прафесар...
і я, з любым "інсцітутам", калі ён ня зможа бачыць і чуць гэта
- я ў стане гаварыць, як... з малым і дурным ))

:) - павер, калі не бачыш ))